תנאי שימוש

הגישה לאתר האינטרנט של צמרת מימונים בע"מ (להלן: "צמרת") והשימוש בו נעשים בכפיפות לתנאים המפורטים להלן ולכל דין. בכניסתך לאתר הנך מאשר כי קיבלת על עצמך את התנאים האמורים:

 1. המידע וכל הדפים המצויים באתר הם רכושה הבלעדי של צמרת, ואין להעתיקם או לעשות בהם שום שימוש אחר בלא קבלת אישור מפורש לכך בכתב מאת צמרת. מודגש, כי גם אם יינתן אישור כאמור, הוא יהווה אישור לצרכים אישיים בלבד, ולא לצרכים מסחריים או אחרים.
 2. הסימנים המופיעים באתר הם סימני מסחר קנייניים של צמרת ואין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות הקניין בסימנים אלה.
 3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה או השירותים שמקורם באתר זה.
 4. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, נכונים לרגע הצגתם.
 5. בנוסף לאמור לעיל, ועל אף שצמרת עושה כמיטב יכולתה למנוע זאת, יתכנו שיבושים, טעויות אנוש, תקלות מחשב, טעויות סופר וכד' ו/או שינויים שהוכנסו על ידי מי שאינם מורשים לכך. על כן, כל המסתמך על האמור באתר בלא לוודא עם צמרת את נכונותו, עושה זאת על אחריותו בלבד, וצמרת לא תישא באחריות כלשהי בקשר לכך.
 6. אין באמור בדפים ובמידע הכלולים באתר משום הצעה, שידול או ייעוץ מצד צמרת למתן אשראי ו/או לביצוע פעולות.
 7. האמור באתר אינו מהווה הצעה לכריתת חוזה או מצג לצורך עריכת עסקה.
 8. המידע באתר והתנאים לעיל ולהלן כפופים לשינויים אשר צמרת רשאית להחליט עליהם מעת לעת, ובכלל זה ביטול או שינוי בתוכניות, שירותים ו/או מוצרים המופיעים באתר זה, ללא מתן הודעה מוקדמת ואף לפני עדכונם באתר וכן לשינויים על פי הוראות כל דין.
 9. ההסברים המופיעים באתר עשויים להיות חלקיים בלבד. לקבלת מלוא הפרטים הרלוונטיים לשירות המבוקש על ידך אנא פנה אל נציגי צמרת.
 10. צמרת אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה או תפעול שגוי של התוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.
 11. על תנאי שימוש אלו, יחולו הוראות "מדיניות הפרטיות" המפורסמת באתר. לנוחיותך, להלן לינק ל"מדיניות הפרטיות".
 12. אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי צמרת, אלא בידי גורמים אחרים. אין לצמרת שליטה על אתרים אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם.
 13. עליך מוטלת האחריות לגרום לכך שוירוסים לא יחדרו למערכת המצויה אצלך, וצמרת פטורה מכל אחריות בקשר לכך.
 14. על המידע המצוי באתר והשימוש בו חלים דיני מדינת ישראל.
 15. פניה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כפניה לשני המינים גם יחד.