תקנון אתר צמרת מימונים בע"מ

הגישה לאתר האינטרנט של צמרת והשימוש בו נעשים בכפיפות לתנאים המפורטים להלן ולכל דין.

בהרשמתך לאתר ובכניסתך לאתר מעת לעת הנך מאשר כי קיבלת על עצמך את האמור בתקנון זה, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה,
הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר
.

 1. הגדרות

  "האתר" – אתר האינטרנט של צמרת.
  "לקוח" – בית עסק הקשור עם צמרת בהסכם התקשרות לניכיון שוברי אשראי הגולש באתר ו/או הרשום באתר."צמרת" – צמרת מימונים בע"מ, מרחוב המסגר 39, תל אביב.

 2. כללי

  2.1.    כותרות הסעיפים נכתבו לצורך הנוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנות הסכם זה.
  2.2.    לשון זכר כוללת לשון נקבה, ולהיפך. לשון יחיד כוללת לשון רבים, ולהיפך.
  2.3.    השימוש באתר הינו חינם. יתכן וחלק מהשירותים הניתנים באתר כרוכים בתשלום והסדרת התשלום הינה בהתאם לתנאי ההתקשרות
            בין צמרת לבין הלקוח.
  2.4.   השימוש באתר מיועד לצרכים אישיים בלבד, ואין לעשות שימוש כלשהו באתר לצרכים מסחריים מכל סוג  שהוא.

 3. מהות האתר

  צמרת מעמידה ללקוח אתר המרכז עבורו מידע אודות פעילות צמרת בתחום ניכיון האשראי וכן אפשרויות לקבלת מידע על פעילות הלקוח.

 4. ההרשמה לאתר

  4.1.    כשירות המשתמש לעשות שימוש באתר ולהירשם לאתר:
       4.1.1. בבעלות הלקוח תא דואר אלקטרוני.
       4.1.2. הלקוח חתם על הסכם התקשרות עם צמרת.
       4.1.3. הלקוח חתם ואישר את המורשים מטעמו לעשות שימוש באתר.
       4.1.4. הלקוח ו/או המשתמשים באתר המורשה מטעמו, ביצעו הרשמה מלאה לאתר.
  4.2.    לצורך הרישום לאתר הלקוח יידרש למסור בין היתר:
       4.2.1.  שם פרטי, שם משפחה, מספר ת.ז, דואר אלקטרוני וטלפון סלולרי.
       4.2.2. להחליף סיסמא ראשונית שהתקבלה מצמרת.
       4.2.3. לבחור שאלות לצורך הזדהות בעתיד.
  4.3.    הלקוח מתחייב להודיע לצמרת מיד כשייוודע לו אודות כל מקרה של חשש לשימוש לרעה באתר.

 5. הגנת הפרטיות, מאגרי מידע, העברת מידע ושימוש במידע

  על תקנון זה יחולו הוראות "מדיניות הפרטיות" המפורסמת באתר.
  לנוחיותך, להלן לינק ל"מדיוניות הפרטיות".

 6. המידע המוצג באתר

  6.1.    האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו (ובכלל זה המידע על הלקוח), התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית 
           באמצעות האתר, נכונים לרגע בו עודכן האתר. על אף שצמרת עושה כמיטב יכולתה למנוע זאת, יתכנו שיבושים, טעויות אנוש, תקלות מחשב,
           טעויות סופר וכד' ו/או שינויים שהוכנסו על ידי מי שאינם מורשים לכך.
           על כן, כל המסתמך על האמור באתר בלא לוודא עם צמרת את נכונותו, עושה זאת על אחריותו בלבד, וצמרת לא תישא באחריות כלשהי בקשר לכך.
  6.2.    צמרת תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקבוע הוראות שונות והגבלות לשימוש באתר ו/או למידע המוצג בו, ובכלל זה לקבוע את היקף
           השימוש או המידע, סוג המידע, חובה להירשם מראש וכו'. הוראות והגבלות בקשר עם המידע יפורטו בדף הרלוונטי.
  6.3.    תיאור המידע ו/או השירות ו/או המוצר המופיע באתר עשוי להיות חלקי בלבד.  לקבלת מלוא הפרטים הרלוונטיים למידע ו/או לשירות ו/או למוצר
           המבוקש יש לפנות, לפי העניין, לצמרת.
  6.4.    האמור באתר אינו מהווה הצעה לכריתת חוזה או מצג לצורך עריכת עסקה.

 7. הפסקה ושינויים

  7.1.    המידע והשירותים באתר והתנאים לעיל ולהלן כפופים לשינויים אשר צמרת רשאית להחליט עליהם מעת לעת, ובכלל זה ביטול או שינוי במידע,
             שירותים ו/או מוצרים המופיעים באתר זה, וכן לשינויים על פי הוראות כל דין, וזאת בהודעה שתפרסם באתר ו/או באמצעים אחרים.
  7.2.    הלקוח יהיה רשאי לבטל את הרשמתו לאתר ו/או לעדכן את דרכי ההתקשרות עמו.
  7.3.    צמרת תהיה רשאית לבטל בכל עת את מתן ו/או הצגת המידע ו/או השירות ו/או להפסיק את פעילות האתר בכל עת.
  7.4.    צמרת תהיה רשאית לצורך הגנה על צמרת ו/או הלקוחות לבטל או להקטין שירות כלשהו שניתן באמצעות האתר לאלתר, בין ללקוח מסוים ובין לכלל
            הלקוחות.

 8. זכויות קנין

  8.1.      המידע וכל הדפים המצויים באתר הם רכושם הבלעדי של צמרת, ואין להעתיקם או לעשות בהם שום שימוש אחר בלא קבלת אישור מפורש לכך
              בכתב מאת צמרת. מודגש, כי גם אם יינתן אישור כאמור, הוא יהווה אישור לצרכים אישיים בלבד, ולא לצרכים מסחריים או אחרים.
  8.2.      הסימנים המופיעים באתר הם סימני מסחר קנייניים של צמרת ואין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות הקניין בסימנים אלה.
  8.3.      מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע,
              התוכנה או השירותים שמקורם באתר זה, ללא קבלת אישור מראש מעת צמרת.

 9. הגבלת אחריות צמרת

  9.1.      כל מערכת ממוחשבת לרבות האתר, סובלת לעתים מתקלות. השימוש באתר, חשוף לסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות ממוחשבות
              המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת. אנו עושים כל מאמץ להקטין את מספר התקלות למינימום ולאפשר להשתמש באתר.
              על אף זאת, אין אפשרות למנוע לחלוטין את התקלות והסיכונים האמורים. לפיכך, צמרת תהיה פטורה מאחריות לכל  נזק, הפסד או הוצאה כלשהם
              ו/או לשיבוש במידע המוצג באתר ו/או במתן השירותים, העלולים להיגרם ללקוח כתוצאה, בין היתר, מהגורמים הבאים: הפסקות זמניות במתן
              השירותים בקווי תקשורת, ו/או משיבושים ותקלות אחרות בקווי התקשורת, ו/או שיבושים בפעולת האתר, זמינותו ו/או בזמני התגובה
              של המערכות הממוחשבות, ו/או משיבושים במידע ו/או בשירותים ו/או בנתונים ו/או בהעברת ו/או בקליטת בקשות הלקוח ו/או בתקלות שמקורן
              בצד שלישי (ובכלל זה חברות האינטרנט ו/או הסלולר) ו/או תקלות אחרות.
  9.2.      צמרת מודיעה כי אף על-פי שהיא נוקטת בכל אמצעי סביר לאבטחת האתר קיים סיכון של חדירה למאגרי מידע שבהם מצוי מידע אודות הלקוח
              שנמסר לצמרת במסגרת אתר זה, לרבות ביצוע פעולות שונות ללא הסכמת הלקוח.
  9.3.      צמרת אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה או תפעול שגוי של התוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.
  9.4.      האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על-ידי צמרת, אלא בידי גורמים אחרים. לצמרת אין שליטה על אתרים אלה, ואין היא
              נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם ו/או לטיבם ו/או לכל פעולה ו/או נזק שיגרם ללקוח כתוצאה ממעבר וביצוע פעולות.
  9.5.      על הלקוח מוטלת האחריות לגרום לכך שוירוסים לא יחדרו למערכת המצויה אצלו, וצמרת פטורה מכל אחריות בקשר לכך.

 10. הדין החל וסמכות שיפוט

  10.1.     על המידע המצוי באתר והשימוש בו חלים דיני מדינת ישראל בלבד.
  10.2.     כל התדיינות הקשורה ליחסים שבין הלקוח וצמרת תוקנה סמכות מקומית ייחודית, לבית המשפט המוסמך במדינת ישראל במחוז תל-אביב.