הודעות על שינויים

1.11.17 - שינויים בתעריפון 

1.12.18 - הרינו להודיעכם כי לאור העלאה בריבית בנק ישראל, החל מיום 29/11/2018, תחול עלייה בריבית הפריים של החברה בשיעור של 0.15%.

שיעור ריבית הפריים החל מתאריך זה יעמוד על 1.75%.

16.02.20 - שינויים בתעריפון