הודעות על שינויים

1.11.17 - שינויים בתעריפון 

1.12.18 - הרינו להודיעכם כי לאור העלאה בריבית בנק ישראל, החל מיום 29/11/2018, תחול עלייה בריבית הפריים של החברה בשיעור של 0.15%.

שיעור ריבית הפריים החל מתאריך זה יעמוד על 1.75%.

16.02.20 - שינויים בתעריפון

01.09.21 - שינויים בתעריפון - עדכון תעריפון בקשר עם עסקאות ללא פרט אימות מוגבר

                הרינו להודיעכם כי החל מ 01/09/2021 עסקה שתבוצע שלא באמצעות פרט אימות מוגבר, כלומר עסקה פיזית ללא הקשת קוד סודי או עסקה במסמך חסר ללא פרט אימות מוגבר

                בהתאם להנחיות הסולק, תיגבה בגינה תוספת לעמלת הניכיון בשיעור של 0.2% מסכום העסקה + מע"מ.