מדיניות הגנת הפרטיות של אתר צמרת

האתר שמנהלת ומפעילה צמרת מימונים בע"מ (להלן: "צמרת"), מרכז עבורך מידע אודות פעילות צמרת בתחום ניכיון כרטיסי אשראי וכן אפשרויות לקבלת מידע על פעילות הלקוח בצמרת.

מאגר המידע
הנתונים שנאספים יישמרו במאגר המידע של צמרת ובאחריותה.
באישורך מדיניות זו אתה מסכים כי כל הפרטים שמסרת ו/או הנובעים מפעילותך באתר צמרת ובכלל זה מידע שנאסף אודותיך במהלך הגלישה יאגרו במאגרי המידע של צמרת.

השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו או על-פי הוראות כל דין, על מנת לאפשר השימוש בשירותים השונים באתר, לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים וכן לצורך התפעול השוטף וניהול האתר ובכלל זה: לצורך הצעת שירותים והצעות שונות מטעם צמרת ו/או מידע.

מסירת מידע לצדדים שלישיים
צמרת לא תמסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן:
א) במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין צמרת ו/או בינך לבין צד שלישי.
ב) אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין
ג) אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי.
ד) אם צמרת תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
ה) העברת מידע בין החברות בקבוצת ישראכרט.

Cookies:
אתר צמרת משתמש "בעוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות וצרכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת (Cookies) אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שברשותך.

אבטחת מידע
צמרת מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית או לזליגת מידע, אין הם מעניקים בטחון מוחלט.
פרטים נוספים בקשר לאבטחת מידע ניתן לקבל בעמוד אבטחת המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בכניסתך לאתר ההטבות.
באפשרותך לפנות אלינו בכתב לצורך עיון במידע שנאסף לגביך באתר, תיקונו או מחיקתו, והכל בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
ברצוננו להדגיש כי לא מוטלת עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך.